Zoelen

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn via deze link te downloaden om op te slaan of af te drukken: DOWNLOAD

Algemeen Reglement Dagstrand Beldert Beach

Art. 1 Toepasselijkheid

 1. Bij het kopen van een ticket, e-ticket of een abonnement (hierna tevens aangeduid als ‘entreebewijs’) accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van dit algemene reglement. Bij het kopen van een ticket bij de entree ligt het algemeen reglement ter inzage. Bij het kopen van een e-ticket of het afsluiten van een abonnement via internet dient te worden aangevinkt dat u dit reglement gelezen heeft en dat u met de toepasselijkheid hiervan akkoord bent.
 2. Zodra men het terrein of het bedrijf betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door onze medewerkers gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 3. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behouden wij ons het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.
 4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen ons bedrijf te waarborgen.

 

Art. 2 Algemeen

 1. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein of in het bedrijf is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de directie is verkregen.
 2. Het expliciet uitdragen van (geloof)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein of in het bedrijf is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de directie is verkregen.
 3. Gedurende het verblijf op het terrein of in het bedrijf dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen.
 4. Roken is niet toegestaan uitgezonderd de daartoe aangewezen locaties.
 5. Het maken van foto’s en films is toegestaan, mits voor privédoeleinden.
 6. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal met daarop het terrein e/o bedrijf is verboden, tenzij wij vooraf schriftelijk
  toestemming hebben verleend.
 7. Het is mogelijk dat u als bezoeker gefotografeerd of gefilmd wordt. Wij behouden ons het recht voor om dit materiaal
  voor publicatie te gebruiken, waarbij rekening wordt gehouden met het in Nederland geldende portretrecht.
 8. Het moedwillig lawaai maken en , naar ons oordeel, hoorbaar gebruik van radio’s, recorders en andere geluidsdragers is
  niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, is het personeel bevoegd de geluidsdrager tijdelijk in bewaring te
  nemen.
 9. Het meebrengen van eigen consumpties is toegestaan, indien deze worden genuttigd op de daartoe aangegeven plaatsen (picknicktafels) en niet op de terrassen of meubels van de aanwezige horeca voorzieningen.
 10. Aanvullend aan dit reglement zijn Huisregels van toepassing, die u kan opvragen/inzien bij de entree.

 

Art. 3 Zwemmen

 1. Gebruikers van het diepe water van het dagstrand worden geacht geoefende zwemmers te zijn.
 2. Het is niet toegestaan andere gasten onder water te duwen of in het water te duwen of te gooien dan wel op een andere wijze te hinderen.
 3. Het is niet toegestaan om zich met harde, drijvende voorwerpen binnen de drijflijnen te bevinden.
 4. Zwemmen is altijd op eigen risico!

 

Art. 4 Toegang

 1. Betreding van het terrein en/of het bedrijf geschiedt op eigen risico
 2. Entree tot het terrein en/of het bedrijf is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs via de daarvoor bestemde
  toegangspoorten. Het entreebewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het terrein of het bedrijf.
 3. Nadrukken en verhandelen van entreebewijzen, kortingsbonnen en dergelijke, is verboden. Hiervan wordt aangifte
  gedaan bij de politie.
 4. Abonnementspassen en dergelijke mogen niet worden gebruikt door derden, worden verhandeld en/of worden
  doorverkocht.
 5. Het entreebewijs dient u tijdens uw verblijf op het terrein en/of op het bedrijf goed te bewaren en op verzoek van één
  van onze medewerkers te tonen.
 6. Ter identificatie van een abonnement dient u op ons verzoek een hoofddeksel, zonnebril of andere gezicht bedekkende
  kleding tijdelijk af te doen. Hierbij wordt de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd.
 7. Voor gedeelten van het terrein en/of het bedrijf kan extra entreegeld worden gevraagd.
 8. Het entreebewijs is alleen geldig op de dag van uitgifte of voor de periode die erop staat. De geldigheidsduur van het
  entreebewijs voor een bepaalde tijd en/ of datum kan niet worden verlengd.
 9. Als het entreebewijs niet (volledig) wordt benut wordt geen geld gerestitueerd.
 10. Entreebewijzen en/of abonnementen blijven eigendom van ons bedrijf. Ze kunnen worden ingenomen, indien de bezitter
  zich onbehoorlijk gedraagt of in strijd handelt met dit reglement.
 11. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het terrein of het bedrijf uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een
  volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 12. Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen.
 13. Wij behouden ons het recht voor om openingsdagen en/of –tijden gedurende het seizoen te wijzigen.
 14. Wij zijn bevoegd (een) attractie of onderdeel van het terrein en/of het bedrijf te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan
  onze bezoekers gehouden te zijn.
 15. Het is voor een ieder verboden zich buiten openingstijden op te houden op het terrein en/of in het bedrijf.
 16. In verband met de veiligheid van onze bezoekers behouden wij ons het recht voor om onze deuren te sluiten bij grote
  bezoekersaantallen.

 

Art. 5 Verkeer en Parkeren

 1. Op ons terrein en de daarbij behorende parkeerplaatsen gelden de verkeersregels uit het wegenverkeersreglement. Teneinde storingen in het verkeer te voorkomen, dienen de aanwijzingen van onze medewerkers opgevolgd te worden. Mocht u de verkeersregels en/of aanwijzingen naar ons oordeel niet of slecht opvolgen, dan zijn wij gerechtigd uw (motor)voertuig op ons parkeerterrein te weigeren dan wel op uw risico en op uw kosten het voertuig van de parkeerplaats te verwijderen.
 2. Auto’s en motoren dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.

 

Art. 6 Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het terrein en/of het bedrijf, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Voor zover wij niet met succes een beroep kunnen doen op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat wij maximaal aansprakelijk zijn voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van ons eigen risico.
 2. Afval dient in de op het terrein e/o bedrijf aanwezige afvalbakken c.q. containers gedeponeerd te worden dan wel te worden meegenomen.
 3. Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers.
 4. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
 5. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor diegenen die onder hun begeleiding het terrein en/of het bedrijf bezoeken.
  Begeleiders zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door diegenen die aan hun begeleiding zijn
  toevertrouwd.
 6. Aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 7. Het dragen en of meenemen van wapens of andere, naar ons oordeel, gevaarlijke voorwerpen is verboden. Wij
  behouden ons het recht voor de bezitter hiervan van het terrein e/o bedrijf te verwijderen, eventueel in samenwerking
  met de politie.
 8. Aan personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen blijken te zijn, dan wel handelen c.q. in het bezit zijn
  van verdovende middelen, dan wel naar ons oordeel anderszins de orde verstoren, kan de toegang geweigerd dan wel
  ontzegd worden zonder dat zij aanspraak hebben op enige vergoeding.
 9. Baldadigheid en/of vernieling, fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins, naar ons oordeel, ongewenst gedrag jegens
  andere bezoekers en/of ons personeel wordt niet getolereerd. Personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken,
  zullen van het terrein verwijderd worden.
 10. Ons terrein/bedrijf wordt zorgvuldig onderhouden. Indien u toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/of
  schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers. Ook ingeval u zelf schade veroorzaakt,
  verzoeken wij u dit bij een van onze medewerkers te melden voordat u het terrein verlaat.
 11. U dient de brandweervoorschriften en -aanduidingen op te volgen. Het is verboden om vuur te maken. In alle gebouwen
  is roken is verboden, tenzij anders is toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken.
 12. Wij wijzen u erop dat er sprake kan zijn van cameratoezicht ter bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen.

 

Art. 7 Gebruik van voorzieningen

 1. Het gebruik van attracties, voorzieningen en/of speeltoestellen geschiedt geheel voor eigen risico.
 2. Voor zover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen tot uw beschikking. Daar waar dat
  vermeld is, dient voor het gebruik aanvullend te worden betaald.
 3. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden staan vermeld en/of door onze medewerkers worden gegeven, te worden opgevolgd.
 4. Voor een aantal attracties kunnen beperkingen gelden voor het gebruik, bijvoorbeeld een minimale of maximale lengte of leeftijd. Mocht u de aanwijzingen/gebruiksregels niet opvolgen, dan zijn onze medewerkers gerechtigd u het gebruik van de attractie of de voorziening te ontzeggen, zonder dat u aanspraak heeft op enige vergoeding.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels.

 

Art. 8 Overmacht

 1. Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen bestaat er geen recht op restitutie en/of (schade)vergoeding.
 2. Onder overmacht wordt in dit algemeen reglement verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

 

Art. 9 Overtreding

 1. Het toezichthoudend personeel van het dagstrand is bevoegd degene, die dit reglement overtreedt, te waarschuwen. Instructies dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 2. In het geval dat diegene, die dit reglement overtreedt, zich niet houdt aan de aanwijzingen c.q. waarschuwingen van het personeel, is de exploitant of bij diens afwezigheid het personeel bevoegd hem/haar voor de duur van een dag tot maximaal één week het gebruik van het dagstrand te ontzeggen.
 3. Bij herhaalde overtreding van dit reglement of in gevallen van ernstige overtreding kan de exploitant of bij diens afwezigheid het personeel, de overtreder voor maximaal 1 jaar het gebruik van het dagstrand ontzeggen. De overtreder is verplicht alsdan de juiste persoonsgegevens mede te delen.
 4. Als de overtreder van het reglement het dagstrand op verzoek van de exploitant of bij diens afwezigheid het personeel, niet wil verlaten of de juiste persoonsgegevens niet wil mededelen, kan direct de politie gebeld worden en zal de overtreder voor 1 jaar de toegang tot het dagstrand worden ontzegd.
 5. In het geval dat iemand op grond van artikel 6, lid 3 en/of lid 4, de toegang voor bepaalde tijd is ontzegd, de exploitant een dergelijke maatregel schriftelijk bevestigen en tegelijkertijd burgemeester en wethouders en de politie daarvan in kennis stellen.
 6. Degene aan wie het gebruik van het dagstrand is ontzegd of zijn wettelijke vertegenwoordiger, kan binnen een week na de datum van verzending van de schriftelijke bevestiging tegen de genomen maatregel bij de exploitant schriftelijk bezwaren indienen. Op deze mogelijkheid wordt door de exploitant in de schriftelijke bevestiging van de opgelegde maatregel gewezen. De exploitant beslist zo spoedig mogelijk op de ingediende bezwaren.
 7. Tijdens de behandeling van het bezwaarschrift door de exploitant blijft de opgelegde maatregel onverkort gehandhaafd.
 8. Degene aan wie het gebruik van het dagstrand wordt ontzegd, heeft geen recht op terugbetaling van entreegelden en/of abonnementen.

 

Art. 10 Maatregelen

 1. De exploitant kan besluiten degene aan wie twee maal de toegang voor langere tijd is ontzegd, ingevolge artikel 6, lid 3, de toegang voor een langere duur dan genoemd in artikel 6 te ontzeggen.
 2. Op het bepaalde in het eerste lid zijn de leden 5 t/m 8 van artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 11  Legitimatie

 1. Iedere bezoeker is verplicht een geldige legitimatie bij zich te hebben en deze op verzoek van het toezichthoudend personeel te tonen.
 2. Als legitimatie kunnen worden benut een paspoort, rijbewijs of gemeentelijke identiteitskaart.

 

Art. 12 Overige

 1. In alle gevallen waarin dit algemeen reglement niet voorziet, beslist de directie.
 2. De ongeldigheid van enig beding in dit algemeen reglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet.

 

Artikel 13 Van toepassing verklaring

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 mei 2013.

Wij wensen u veel plezier en een prettig verblijf!

Directie en medewerkers.

 

Zoelen, 1 mei 2013

De Kaap

317